אז אנחנו אחים או לא? - שתפו בכל הכח למען אחדות ישראלאז אנחנו אחים או לא?

הרני בא לקיים מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך
והרני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי
תגובות