הרב שלמה לוינשטיין, פרשת ניצבים, תשע"ב / Rabbi Shlomo Levenstein, Parshat Nitzavim, Tsa"b

תגובות