הידברות - הרב בועז שלום - פרשת ויקרא - תשע"ב

חובותיך כפי הכלים שקבלת - פרשת ויקרא

האם העשיר יוצא חובה בקורבנו של עני?
כיצד יתכן שבשמים יחשיבו את הבינוני יותר מן הצדיק?
ומה היה קורה אילולי נחשף הנצי"ב מוולוזין לשיחה הלילית והגורלית בין אביו לאמו?

תגובות