עשר עובדות על...

עקדת יצחק

1. סיפור עקדת יצחק (עקדה = קשירה), מופיע במקרא בפרשתנו (בראשית כב, א-יט), בו אברהם הועמד בניסיון להקריב את בנו, וברגע האחרון ציווה אותו הקב"ה להשאירו בחיים.
2. לאחר מכן נגלה לאברהם איל שקרניו תפוסות בסבך, ואותו העלה אברהם לעולה תחת בנו.
3. מובא בזוהר כי בעקבות עקדת יצחק נאסר על יצחק לצאת מארץ כנען, אף בזמן הרעב, מכיוון שהוגדר כ"עולה תמימה".
4. המפרשים נתנו מספר טעמים למטרת הניסיון שנתנסה אברהם.
יש שכתבו כי הוא נועד לבחון את האמונה שלו, ולהראות את גדלותו לעומת שאר בני האדם.
5. אחרים הביאו, שהטעם לכך הוא כדי להבהיר את מקום קדושתו של הר המוריה, הוא הר הבית בימינו.
על-פי חז"ל, העקדה התבצעה על אבן השתייה שבהר המוריה.
6. כמו כן, יש שפירשו שמהות הניסיון לדחות כל סוג של קורבן אדם אצל עם ישראל, משום שמנהג זה היה רווח אצל עמים אחרים, כמו פולחני מולך ובעל.
7. בן כמה היה יצחק בעת העקדה? על פי פשט המקרא, היה יצחק נער, כיוון שאברהם אומר זאת במפורש.
אך על פי חז"ל וחלק מהמפרשים, גילו של יצחק היה 37 באותו הזמן.
8. אגב, יש דעות שסוברים שהיה בן חמש, ואילו האבן-עזרא קובע שהיה בן 13 , ודוחה את אלו שסוברים שהיה בן חמש, בכך שבן חמש איננו יכול לשאת עליו את עצי העולה כפי שמתואר בסיפור.
לתפישׂת אלו שסוברים שהיה מבוגר, הניסיון בעקדה היה לא רק של אברהם אלא גם של יצחק.
9. במדרשים מובא כי השטן בא בצורות שונות, והפריע לאברהם ויצחק להגיע אל הר המוריה.
השטן נכשל בכל פעם עקב נחישותם של אברהם ויצחק, ולאחר שנכשל בניסיונו הלך אל שרה ואמר לה שאברהם יצא לשחוט את בנה היחיד, ושרה נפחה את נשמתה בעקבות זאת.
10 . עוד על פי האגדה, בהגיעם להר המוריה, ביקש יצחק מאביו לקשור אותו, כדי שלא יבעט בו בטעות בעת השחיטה.

תגובות