פרשת כי תבוא - הרב זמיר כהן

הדרך אל האושר
איך זוכים לאושר תמידי על אף כל המחסורים? הסוד טמון בהסתכלות נכונה
בפרשתנו מופיעה מצוות מעשר שני, ובתוך כך מצווה אותנו התורה שבזמן אכילת הפירות בירושלים: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך".
ברובד פנימי יותר, יש לראות במילים אלו הדרכה הניתנת ליהודי, כיצד יהיה בשמחה תמידית בכל עת ובכל מצב.
ראשית, "ושמחת בכל הטוב".
התבונן בכל הטוב שיש לך: יכולת לראות, לשמוע, לדבר, מיטה לישון, בגד ללבוש ושאר צרכים הכרחיים.
או-אז תגלה שהמעט המעציב אותך הוא קטן מאוד ביחס לכל נכסיך האמיתיים.
האם בעבור המעט החסר יש להיכנס לעצבות? לפיכך מדגישה התורה: 'ושמחת בכל הטוב' – שים דגש על מה שיש, ולא על מה שאין.
ושמא תאמר: הלא עדיין יש לי מעט רע הגורם לי עצב? ממשיכה התורה ואומרת: "אשר נתן לך ה' אלוקיך!" זכור כי הנותן הוא ה' אלוקיך – בוראך ואוהבך.
כיצד יתכן שמי שאוהבך והוא כל יכול שלא יחסר לו מאומה, לא נתן לך מה שאתה זקוק? אין ספק כי זאת משום שחכמתו וראייתו גבוהה מראייתנו, ויודע הוא כי כך טוב לנו ביותר.
כל מחסורנו הוא רק בדמיוננו, ויש לנו לסמוך עליו יתברך שהעניק לנו את כל צרכינו.
ובפרט שלימדונו חז"ל שאפילו הייסורים יש בהם צורך ותועלת.
כיצד? הייסורים מנקים את האדם מעוונותיו וגם מכוונים אותו להתבוננות גבוהה ואמיתית יותר על החיים, ואם כן יש בהם טוב נצחי.
ובכלל, אולי מה שנראה לנו כ"צרה" מוביל באמת להצלחה רבה ונפלאה ולמצב הרבה יותר טוב מעכשיו ובה טמונה הברכה? ראייה זו גורמת לאדם ולהבין ולדעת באמת כי אין רע, אלא הכל רק טוב.
דבר זה מבואר בזוה"ק (בראשית דף קנ. ע"ב) על הפסוק "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו".
שואל הזוהר: מדוע אמר שירה? הרי כשבנו של אדם קם עליו להורגו הדבר גרוע הרבה יותר מאדם זר הקם עליו.
והיה לו לומר קינה לדוד? אלא משום שכאשר ראה דוד שהקב"ה רוצה למחוק את עוונו עוד בהיותו בעוה"ז ע"י ייסורים אלה, שמח! ועוד מסר חשוב נכלל במילות הפסוק.
התבונן במי שנתן לך את כל הטוב שבידך.
אדם שמקבל גביע כסף מהמלך, יותר משהוא שמח בגביע הכסף מצד ערכו הממוני, שש ועלז הוא ומתפאר במתנת המלך בפני כל אדם ומספר לו בהתלהבות: את זה קיבלתי מהמלך! "ושמחת בכל הטוב, אשר נתן לך ה' אלוקיך"! זוהי גדולתו של אדם המסכל על החיים ועל הטוב שבידו במבט נכון.
ואכן, נאמר בתהילים: "עבדו את ה' בשמחה".
'בשמחה' אותיות 'מחשבה'.
ואע"פ ששמחה היא רגש ומחשבה שכל, שתיהן מורכבות מאותן אותיות.
למדנו בזה ששמחת אמת מושגת על ידי התבוננות מחשבתית נכונה.

תגובות