חומש במדבר - פרשת מסעי

אלה מסעי בני-ישראל, אשר יצאו מארץ מצריים--לצבאותם: ביד-משה, ואהרון. ויכתוב משה את-מוצאיהם, למסעיהם--על-פי יהוה; ואלה מסעיהם, למוצאיהם. ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, בחמישה עשר יום לחודש הראשון: ממוחרת הפסח, יצאו בני-ישראל ביד רמה--לעיני, כל-מצריים. ומצריים מקברים, את אשר הכה יהוה בהם--כל-בכור; ובאלוהיהם, עשה יהוה שפטים. ויסעו בני-ישראל, מרעמסס; ויחנו, בסוכות. ויסעו, מסוכות; ויחנו באיתם, אשר בקצה המדבר. ויסעו, מאיתם, וישב על-פי החירות, אשר על-פני בעל צפון; ויחנו, לפני מגדול. ויסעו מפני החירות, ויעברו בתוך-הים המדברה; וילכו דרך שלושת ימים, במדבר איתם, ויחנו, במרה. ויסעו, ממרה, ויבואו, אילימה; ובאילים שתים עשרה עינות מים, ושבעים תמרים--ויחנו-שם. ויסעו, מאילים; ויחנו, על-ים-סוף. ויסעו, מים-סוף; ויחנו, במדבר-סין. ויסעו, ממדבר-סין; ויחנו, בדופקה. ויסעו, מדופקה; ויחנו, באלוש. ויסעו, מאלוש; ויחנו, ברפידים, ולא-היה שם מים לעם, לשתות. ויסעו, מרפידים; ויחנו, במדבר סיניי. ויסעו, ממדבר סיניי; ויחנו, בקברות התאווה. ויסעו, מקברות התאווה; ויחנו, בחצרות. ויסעו, מחצרות; ויחנו, ברתמה. ויסעו, מרתמה; ויחנו, ברימון פרץ. ויסעו, מרימון פרץ; ויחנו, בלבנה. ויסעו, מלבנה; ויחנו, בריסה. ויסעו, מריסה; ויחנו, בקהלתה. ויסעו, מקהלתה; ויחנו, בהר-שפר. ויסעו, מהר-שפר; ויחנו, בחרדה. ויסעו, מחרדה; ויחנו, במקהלות. ויסעו, ממקהלות; ויחנו, בתחת. ויסעו, מתחת; ויחנו, בתרח. ויסעו, מתרח; ויחנו, במתקה. ויסעו, ממתקה; ויחנו, בחשמונה. ויסעו, מחשמונה; ויחנו, במוסרות. ויסעו, ממוסרות; ויחנו, בבני יעקן. ויסעו, מבני יעקן; ויחנו, בחור הגדגד. ויסעו, מחור הגדגד; ויחנו, ביוטבתה. ויסעו, מיוטבתה; ויחנו, בעברונה. ויסעו, מעברונה; ויחנו, בעציון גבר. ויסעו, מעציון גבר; ויחנו במדבר-צין, היא קדש. ויסעו, מקדש; ויחנו בהור ההר, בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכוהן אל-הור ההר, על-פי יהוה--וימת שם: בשנת הארבעים, לצאת בני-ישראל מארץ מצריים, בחודש החמישי, באחד לחודש. ואהרון, בן-שלוש ועשרים ומאת שנה, במותו, בהור ההר. וישמע, הכנעני מלך ערד, והוא-יושב בנגב, בארץ כנען--בבוא, בני ישראל. ויסעו, מהור ההר; ויחנו, בצלמונה. ויסעו, מצלמונה; ויחנו, בפונון. ויסעו, מפונון; ויחנו, באובות. ויסעו, מאובות; ויחנו בעיי העברים, בגבול מואב. ויסעו, מעיים; ויחנו, בדיבון גד. ויסעו, מדיבון גד; ויחנו, בעלמון דבלתיימה. ויסעו, מעלמון דבלתיימה; ויחנו בהרי העברים, לפני נבו. ויסעו, מהרי העברים; ויחנו בערבות מואב, על ירדן ירחו. ויחנו על-הירדן מבית הישימות, עד אביל השיטים, בערבות, מואב. וידבר יהוה אל-משה, בערבות מואב, על-ירדן ירחו, לאמור. דבר אל-בני ישראל, ואמרת אליהם: כי אתם עוברים את-הירדן, אל-ארץ כנען. והורשתם את-כל-יושבי הארץ, מפניכם, ואיבדתם, את כל-משכייותם; ואת כל-צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל-במותם תשמידו. והורשתם את-הארץ, וישבתם-בה: כי לכם נתתי את-הארץ, לרשת אותה. והתנחלתם את-הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את-נחלתו ולמעט תמעיט את-נחלתו--אל אשר-ייצא לו שמה הגורל, לו יהיה: למטות אבותיכם, תתנחלו. ואם-לא תורישו את-יושבי הארץ, מפניכם--והיה אשר תותירו מהם, לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידיכם; וצררו אתכם--על-הארץ, אשר אתם יושבים בה. והיה, כאשר דימיתי לעשות להם--אעשה לכם.

וידבר יהוה, אל-משה לאמור. צו את-בני ישראל, ואמרת אליהם, כי-אתם באים, אל-הארץ כנען: זאת הארץ, אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען, לגבולותיה. והיה לכם פאת-נגב ממדבר-צין, על-ידי אדום; והיה לכם גבול נגב, מקצה ים-המלח קדמה. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים, ועבר צינה, והיו תוצאותיו, מנגב לקדש ברנע; ויצא חצר-אדר, ועבר עצמונה. ונסב הגבול מעצמון, נחלה מצריים; והיו תוצאותיו, הימה. וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול; זה-יהיה לכם, גבול ים. וזה-יהיה לכם, גבול צפון: מן-הים, הגדול, תתאו לכם, הור ההר. מהור ההר, תתאו לבוא חמת; והיו תוצאות הגבול, צדדה. ויצא הגבול זפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן; זה-יהיה לכם, גבול צפון. והתאוויתם לכם, לגבול קדמה, מחצר עינן, שפמה. וירד הגבול משפם הרבלה, מקדם לעין; וירד הגבול, ומחה על-כתף ים-כינרת קדמה. וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח; זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה, סביב. ויצו משה, את-בני ישראל לאמור: זאת הארץ, אשר תתנחלו אותה בגורל, אשר ציווה יהוה, לתת לתשעת המטות וחצי המטה. כי לקחו מטה בני הראובני, לבית אבותם, ומטה בני-הגדי, לבית אבותם; וחצי מטה מנשה, לקחו נחלתם. שני המטות, וחצי המטה: לקחו נחלתם, מעבר לירדן ירחו--קדמה מזרחה. וידבר יהוה, אל-משה לאמור. אלה שמות האנשים, אשר-ינחלו לכם את-הארץ: אלעזר, הכוהן, ויהושוע, בן-נון. ונשיא אחד נשיא אחד, ממטה--תקחו, לנחול את-הארץ. ואלה, שמות האנשים: למטה יהודה, כלב בן-יפונה. ולמטה בני שמעון, שמואל בן-עמיהוד. למטה בנימין, אלידד בן-כסלון. ולמטה בני-דן, נשיא--בוקי, בן-יוגלי. לבני יוסף, למטה בני-מנשה נשיא--חניאל, בן-איפוד. ולמטה בני-אפריים, נשיא--קמואל, בן-שפטן. ולמטה בני-זבולון, נשיא--אליצפן, בן-פרנך. ולמטה בני-יששכר, נשיא--פלטיאל, בן-עזן. ולמטה בני-אשר, נשיא--אחיהוד, בן-שלומי. ולמטה בני-נפתלי, נשיא--פדהאל, בן-עמיהוד. אלה, אשר ציווה יהוה, לנחל את-בני-ישראל, בארץ כנען.

תגובות